خانه / نتایج جست و جو برای: دانلود فایل (صفحه 5)

نتایج جست و جو برای: دانلود فایل

دانلود پاورپوینت درس دوازدهم گوناگونی گیاهی علوم پایه چهارم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت درس دوازدهم گوناگونی گیاهی علوم پایه چهارم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت گوناگونی گیاهی در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت درس سیزدهم زیستگاه علوم پایه چهارم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت درس سیزدهم زیستگاه علوم پایه چهارم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | دانلود پاورپوینت زیستگاه در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت درس هفتم آهن ربا در زندگی علوم پایه چهارم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت درس هفتم آهن ربا در زندگی علوم پایه چهارم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت آهن ربا در زندگی در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت عدد نویسی ریاضی پایه چهارم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت عدد نویسی ریاضی پایه چهارم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | دانلود پاورپوینت عدد نویسی در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت الگوها درس دوم فصل اول ریاضی پایه چهارم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت الگوها درس دوم فصل اول ریاضی پایه چهارم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | دانلود پاورپوینت الگوها در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت ماشین ورودی و خروجی درس سوم فصل اول ریاضی پایه چهارم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت ماشین ورودی و خروجی درس سوم فصل اول ریاضی پایه چهارم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت ماشین ورودی و خروجی در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت معرفی میلیون درس چهارم فصل اول ریاضی پایه چهارم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت معرفی میلیون درس چهارم فصل اول ریاضی پایه چهارم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | دانلود پاورپوینت معرفی میلیون در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت کامل عدد، الگوها فصل اول ریاضی پایه چهارم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت کامل عدد، الگوها فصل اول ریاضی پایه چهارم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | دانلود پاورپوینت عدد، الگوها در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت شناخت کسر فصل دوم ریاضی پایه چهارم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت شناخت کسر فصل دوم ریاضی پایه چهارم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | دانلود پاورپوینت شناخت کسر در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت جمع و تفریق کسرها فصل دوم ریاضی پایه چهارم دبستان

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت جمع و تفریق کسرها فصل دوم ریاضی پایه چهارم دبستان در دسته بندی و برچسب آموزش و پرورش | پاورپوینت جمع و تفریق کسرها در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »