خانه / آموزش (صفحه 20)

آموزش

دانلودپاورپوینت فصل7 علوم نهم(آثاری از گذشته)

فایلی با عنوان دانلودپاورپوینت فصل7 علوم نهم(آثاری از گذشته) در دسته بندی و برچسب آموزش | دانلود,پاورپوینت,علوم,علوم نهم,آثاری از گذشته,پاورپوینت آموزشی,پاورپوینت مدارس در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلودپاورپوینت فصل8 علوم نهم(فشار وآثارآن)

فایلی با عنوان دانلودپاورپوینت فصل8 علوم نهم(فشار وآثارآن) در دسته بندی و برچسب آموزش | پاورپوینت فشار وآثارآن,دانلود,پاورپوینت,پاورپوینت آموزشی,فشار و آثار آن علوم نهم,پاورپوینت مدارس,علوم در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلودپاورپوینت فصل6 علوم نهم(زمین ساخت ورقه ای)

فایلی با عنوان دانلودپاورپوینت فصل6 علوم نهم(زمین ساخت ورقه ای) در دسته بندی و برچسب آموزش | دانلود,پاورپوینت,علوم,علوم نهم,پاورپوینت آموزشی علوم,پاورپوینت آموزشی,پاورپوینت مدارس در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلودپاورپوینت فصل4 علوم نهم(حرکت چیست)

فایلی با عنوان دانلودپاورپوینت فصل4 علوم نهم(حرکت چیست) در دسته بندی و برچسب آموزش | دانلود,پاورپوینت,علوم نهم,حرکت چیست,پاورپوینت علوم نهم,پاورپوینت آموزشی,اورپوینت مدارس در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلودپاورپوینت فصل5 علوم نهم(نیرو)

فایلی با عنوان دانلودپاورپوینت فصل5 علوم نهم(نیرو) در دسته بندی و برچسب آموزش | دانلود,پاورپوینت,علوم,علوم نهم,دانلود پاورپوینت علوم نهم,پاورپوینت فصل نیرو علوم نهم,دانلودپاورپوینت علوم 9(نیرو) در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلودپاورپوینت فصل1 علوم نهم(مواد و نقش آنها در زندگی)

فایلی با عنوان دانلودپاورپوینت فصل1 علوم نهم(مواد و نقش آنها در زندگی) در دسته بندی و برچسب آموزش | مواد و نقش آنها در زندگی,دانلود,پاورپوینت,علوم,علوم نهم,پاورپوینت آموزشی,پاورپوینت مدارس در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلودپاورپوینت فصل2 علوم نهم(رفتار اتم ها با یکدیگر)

فایلی با عنوان دانلودپاورپوینت فصل2 علوم نهم(رفتار اتم ها با یکدیگر) در دسته بندی و برچسب آموزش | دانلود,پاورپوینت,علوم نهم,فصل دوم علوم نهم,پاورپوینت مدارس,پاورپوینت آموزشی,پاورپوینت آموزشی علوم نهم در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلودپاورپوینت فصل3 علوم نهم(به دنبال محیطی بهتر برای زندگی)

فایلی با عنوان دانلودپاورپوینت فصل3 علوم نهم(به دنبال محیطی بهتر برای زندگی) در دسته بندی و برچسب آموزش | دانلود,پاورپوینت,علوم,علوم نهم,پاورپوینت مدارس,پاورپوینت آموزشی,فصل سوم علوم تجربی نهم در سایت فایل مهم قرار گرفت برای برای دانلود این فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »